OSNOVNE INFORMACIJE O IZBIRNIH PREDMETIH

DRAGI UČENCI!

Pred vami, učenci, je zanimiva in zelo pomembna naloga: iz široke ponudbe obveznih in neobveznih izbirnih predmetov morate v skladu s svojimi željami in interesi izbrati tiste, ki jih boste obiskovali v prihodnjem šolskem letu.

Kaj morate glede OBVEZNIH IZBIRNIH predmetov vedeti?

 • Vsak učenec 7., 8. ali 9. razreda mora izbrati vsaj 2 uri obveznih izbirnih predmetov na teden, lahko pa tudi tri ure, vendar morajo s tem soglašati starši. Če si vedoželjen ali radoveden, priporočamo, da izbereš tri ure izbirnih predmetov.
 • Za vsak predmet je predvidena ena ura tedensko, razen pri tujem jeziku, kjer sta dve.
 • Učenec ne sme istega obveznega izbirnega predmeta izbrati večkrat, razen če gre za nadaljevalne izbirne predmete (npr. Logika I, II, III, Likovno snovanje I, II, III, …).
 • Učenec lahko izbere le en predmet s področja športa na šolsko leto.
 • Izbira poteka preko eAsistenta. Več o tem si lahko preberete na zavihku Postopek izbire.

Izjeme: Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. V primeru uveljavljanja obiskovanja glasbene šole namesto obiskovanja izbirnih predmetov starši podpišejo in predložijo VLOGO ZA OPROSTITEV OBISKOVANJA IZBIRNIH PREDMETOV. O oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih odloča ravnatelj za posamezno šolsko leto.

V kolikor boste imeli kakršno koli vprašanje v zvezi z izbirnimi predmeti, se obrnite na razrednika. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili na vsa vprašanja.

7. razred

8. razred

9. razred

Izbrani šport – odbojka Izbrani šport – odbojka Izbrani šport – odbojka
Vzgoja za medije Vzgoja za medije Vzgoja za medije
Likovno snovanje I Likovno snovanje II Likovno snovanje III
Logika I Logika I Logika I
Nemščina Nemščina Nemščina
Organizmi v naravi in umetnem okolju Organizmi v naravi in umetnem okolju Organizmi v naravi in umetnem okolju
Računalništvo: Urejanje besedil Računalništvo: Multimedija Računalništvo: Računalniška omrežja
Šport za sprostitev Šport za sprostitev Šport za sprostitev
Turistična vzgoja Turistična vzgoja Turistična vzgoja
Glasbeni projekt Glasbeni projekt Glasbeni projekt
Šolsko novinarstvo Šolsko novinarstvo Šolsko novinarstvo
Verstva in etika: Religija in verstva I Verstva in etika: Religija in verstva II Verstva in etika: Religija in verstva III
Kaj je film? Retorika

Kaj pomeni pojem NEOBVEZNI IZBIRNI predmet?

 • Zakaj NEOBVEZNI? – Ker ni nujno, da ga vsi učenci izberete. Učenci boste tovrsten predmet izbrali ali pa ne, odvisno od želja, interesov in potreb.
 • Če ga boste enkrat izbrali, je vaša dolžnost, da ga redno obiskujete celo šolsko leto, starši morajo izostanke opravičiti, predmet se ocenjuje in ocena se vpiše v spričevalo.
 • Izberete lahko največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov.

4., 5. in 6. razred

7., 8. in 9. razred

Nemščina Nemščina
Šport
Računalništvo
Umetnost – gledališče

Kako IZBRATI obvezne in neobvezne izbirne predmete?

Vsi učenci, katerih starši imajo dostop do eAsistenta, tudi tisti z brezplačnim dostopom, boste lahko izbirne predmete izbrali (obvezne izbirne predmete razvrstili) preko eAsistenta za starše. Natančna navodila so pripravljena ob prijavi v aplikacijo eAsistent, zavihek IZBIRNI POSTOPEK (zavihek bo viden šele z dnem omogočene izbire, 19.4.2024).

Učenci, katerih starši nimajo dostopa do eAsistenta, se obrnite na razrednike, ki vam bodo natisnili prijavnico z navodili.

Kdaj bo omogočena izbira?

IZBOR IZBIRNIH PREDMETOV BO POTEKAL OD 19.4.2024 DALJE.

POSTOPEK IZBIRE BO POTEKAL DO 26.4.2024.

Izbrani šport – odbojka

Pri predmetu šport spoznajo učenci različne športne panoge, med drugim tudi odbojko. Ker pa je število ur pri športu premajhno, da bi se lahko bolj temeljito posvetili eni športni panogi in dvignili kvaliteto na višji nivo, ponuja šola izbirni predmet »IZBRANI ŠPORT«.

Pri predmetu izbrani šport šola ponujala različne igre z žogo. V naslednjem šolskem letu se bomo podali v odbojko. Seveda je ta predmet enoletni in se lahko učenec k njemu prijavi le enkrat.

KAJ BOMO DELALI:

 • izboljšali že znane tehnične in taktične elemente odbojkarske igre
 • izboljšali samo igro in motorične sposobnosti
 • spoznali bomo tudi sodniške znake in tehniko sojenja
 • spoznali marsikaj, za kar med urami športa zmanjka časa
 • spoznali pravila priprave na tekmo
 • spoznali in igrali odbojko na mivki – beach volley
 • organizirali tekmovanja idr.

Primož Jelšnik, prof.

Na vrh.

Vzgoja za medije

Predmet se izvaja v 7., 8. ali 9. razredu.

Obsega 35 ur (32 ur v 9. razredu).

Povezuje se z drugimi področji, predvsem z gledališčem in slovenščino.

Največ časa bomo namenili branju besedil ter gledališkemu poustvarjanju. Izbirali bomo aktualno problematične teme. Veliko pozornosti bomo namenili KREATIVNOSTI IN JAVNEMU NASTOPANJU.

Pripravili bomo igro, ki jo bomo skupaj soustvarjali ter se z njo predstavili širši javnosti.

Mentorica: Petra Lončar, prof.

Na vrh.

Likovno snovanje I., II. in III.

Predmet Likovno snovanje, lahko izberejo učenci v 7., 8. ali 9. razredu.

V sklopu predmeta bomo spoznavali različna likovna področja. Ob ustvarjalnem delo bomo urili svoje motorične sposobnosti, prostorske predstave in krepili kreativnost ob izdelavi  lastnih likovnih idej.

Poudarek bomo namenili:

 • spoznavanju umetnostne zgodovine kot sodobne umetnosti
 • kombiniranju različnih likovnih materialov in tehnik
 • povezovanje različnih vrst umetnosti
 • spoznavanju sodobnih likovnih pristopov in souporabi tehnologije v umetnosti
 • razvijanju čuta za prostor in estetiko
 • spoznavanju umetniških poklicev
 • pogovoru o umetnosti s poudarku na kreativnem razmišljanju

Predmet je namenjen vsem – pridi in raziskuj pestrost in unikatnost, ki nam jo ponuja svet likovne umetnosti.

Na vrh.

Logika I

Izboljša postopke matematičnega mišljenja in reševanja problemov, zato posledično pripomore tudi k višjemu matematičnemu znanju

LOGIKA I KOT IZBIRNI PREDMET

namenjena učencem 7., 8. in 9. razreda

učenec se lahko vključi za eno leto ali več, po eno uro na teden

uči razlikovati argumentirano utemeljevanja od slabega pojasnjevanja

NAČIN DELA

LOGIČNE IZJAVE IN UGANKE, SVET TARSKEGA, SUDOKU, REŠEVANJE GOBELINOV …

Na vrh.

Nemščina

kot obvezni izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu

2 uri / teden (70 ur)

ZAKAJ IZBRATI NEMŠČINO?

 • ker bom znal-a še en tuji jezik, kar je dandanes zelo pomembno, saj omogoča lažjo zaposlitev,
 • ker bom imel-a ustrezno predznanje in bom v srednji šoli lahko nadaljeval-a z učenjem nemščine kot nadaljevalnega drugega tujega jezika,
 • ker veliko nemških besed že uporabljaš, pa to sploh ne veš: cajt, fuzbal, bormašina, šraufenciger, šuhi…

Pri obveznem izbirnem predmetu Nemščina se bodo učenci usposobili za osnovno komuniciranje v nemščini, lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter pridobili vedenje o nemških deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno.

Kako bo potekal pouk?

Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način: naučili se bomo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bomo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega področja. Pouk bo potekal tudi skozi igro vlog, pesmi, igre…Pouk se prilagaja predznanju učencev- začetnikom in tistim, ki so se nemščino že učili.

Na vrh.

Organizmi v naravi in umetnem okolju

Je enoletni izbirni predmet z obsegom 35 ur. Namenjen je učencem 7., 8. in 9. razreda.

GLAVNI CILJI PREDMETA:

 • spoznati značilne predstavnike živih bitij v naravnih ekosistemih bližnje okolice,
 • spoznati osnove gojenja organizmov v terariju, akvariju, insektariju…
 • spoznati potrebe živali in rastlin za njihovo preživetje,
 • doseči čim višjo raven odgovornosti do gojenih živali in rastlin,
 • razvijati pozitiven odnos do živega sveta.

Posebno pozornost bomo posvetili etičnim vidikom gojitve živali in rastlin.

Spoznali bomo, da živo bitje ni igrača, ki jo zavržeš, ko se je naveličaš. Živemu bitju moraš vse njegovo življenje posvečati pozornost in odgovorno skrbeti zanj.

Pri gojitvah bomo vključili tudi živali in rastline, ki jih učenci že imajo doma.

Učenci, ki imajo radi naravo, lepo vabljeni k izbirnemu predmetu Organizmi v naravi in umetnem okolju.

Učiteljica: Angelca Letojne

Na vrh.

Urejanje besedil

Pri izbirnem predmetu Urejanje besedil učenci pridobijo osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika. Pridobijo si tista temeljna znanja računalniške pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraževanju in v vsakdanjem življenju. Predmet lahko izbirajo učenci v 7. razredu.

Pri predmetu učenke in učenci:

 • spoznajo osnovne pojme računalništva in njegovo delovanje
 • pridobijo temeljna znanja iskanja informacij na spletu
 • spoznajo pravila obnašanja na spletu
 • razvijajo odnos do intelektualne lastnine (avtorske pravice)
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij – od oblikovanja slik do urejanja preglednic
 • pridobivajo znanje potrebno za učinkovito pripravo seminarskih nalog
 • pridobivajo sposobnosti samostojnega reševanja problemov
 • bogatijo svoj jezikovni zaklad in skrbijo za pravilno slovensko izražanje

Učiteljica: Jožica H. Stenšak

Na vrh.

Multimedija

Predmet lahko učenci in učenke izbirajo v 8. razredu, tudi če niso obiskovali predmeta Urejanje besedil.

Učenci pri predmetu izvajajo več različnih vaj s področja multimedije. Tako spoznajo delo z različnimi napravami in programi, ki so pri takšnem delu potrebni.

Učenke in učenci:

 • spoznajo osnovne pojme računalništva in njegovo delovanje
 • spoznajo pravila obnašanja na spletu
 • spoznajo lastnosti računalniške slike in digitalizacije zvoka
 • razvijajo sposobnosti za učinkovito in estetsko oblikovanje informacij
 • obdelujejo slike in izdelajo animacijo (animiran GIF)
 • obdelujejo zvok in izdelajo posnetek, ki se uporabi kot šolski zvonec
 • izdelajo predstavitev
 • posnamejo in obdelajo video

Učiteljica: Jožica H. Stenšak

Na vrh.

Računalniška omrežja

Predmet računalniška omrežja lahko učenci in učenke izbirajo v 9. razredu, tudi če niso obiskovali predmeta Urejanje besedil ali Multimedija.

Učenke in učenci pri predmetu:

 • spoznajo osnovne pojme računalništva in njegovo delovanje
 • spoznajo pravila obnašanja na spletu
 • spoznajo vrste računalniških omrežij in omrežne naprave
 • spoznajo storitve interneta in uporabljene protokole
 • spoznajo jezik HTML in CSS
 • izdelajo spletno stran v tekstovnem urejevalniku (Notepad++) in svoje spletišče z WordPress-om
 • spoznavajo pasti uporabe spleta in pametnih naprav

Učiteljica: Jožica H. Stenšak

Na vrh.

Retorika

Število ur: 32

Kaj je retorika?
Je veščina učinkovitega govorjenja.

Komu je namenjena?

 • Učencem od 7. do 9. razreda.

Cilji:

 • Znam argumentirati.
 • Znajdem se pri govornem nastopu, intervjuju, debati.
 • Znam nastopiti pred publiko in mikrofonom.

Vsebina:

 • Govor in dihanje
 • Mnenja – kaj z njimi?
 • Skladnost besedne in nebesedne komunikacije
 • Glas in jezik
 • Debata
 • Nelagodje pred nastopom – kako ga obvladati?
 • Trening uspešne komunikacije

Kaj bomo delali pri retoriki?

 • S pomočjo igre vlog, debato, delom v dvojicah in skupinah in z govornimi nastopi bomo spoznavali načine, kako povedati, kar hočemo ali moramo ali želimo.
 • Razpravljali bomo o napakah, ki se pri govoru pojavljajo, in iskali načine, da se jim izognemo.

Dobrodošli!

Ksenija Fänrich Vuga, prof.

Na vrh.

Šport za sprostitev

Šport za sprostitev je enoletni izbirni predmet namenjen učencem zadnje triade.

Že samo ime predmeta pove, da spada v sklop športnih izbirnih predmetov. Spoznali bomo med drugim tudi takšne športne panoge, ki jih ni pri urah športa. Predmet je izključno usmerjen v rekreativnost. Temu bodo primerne tudi vsebine:

 • pohodništvo in orientacija
 • tenis
 • igre z žogo
 • namizni tenis in badminton
 • lokostrelstvo ali zračna puška
 • plezanje na plezalni steni
 • kolesarjenje
 • in še kaj

Primož Jelšnik, prof.

Na vrh.

Turistična vgoja

Predmet je namenjen učencem 7., 8. in 9. razreda.

Delo pri predmetu je:

Pri turistični vzgoji imaš priložnost, da:

 • iščeš informacije s pomočjo literature, spleta in na terenu,
 • izdeluješ plakate, zgibanke,
 • oblikuješ vprašalnike, ankete, kriterije za ocenjevanje urejenosti okolice,
 • izvedeš ocenjevanje urejenosti okolice,
 • fotografiraš,
 • izvedeš vodenje po domačem kraju,
 • skrbiš za medijsko informiranje,
 • in še in še.

Mentorica: Petra Lončar, prof.

Na vrh.

Glasbeni projekt

Število ur tedensko: 1

Letno število ur: 35 (1 leto)

Razred: Izberejo ga lahko učenci 7., 8., 9. razreda

Pri izbirnem predmetu GLASBENI PROJEKT učenci uresničujejo svoje glasbene želje in interese. Namenjen je vsem, ki radi nastopajo s petjem, igro in plesom.

CILJI IN VSEBINE:  Pripravili bomo glasbeno zgodbo, pravljico ali celo muzikal, ki jo bomo izvedli za učence in starše naše šole ter se z njo predstavili tudi širši javnosti. Uživali bomo ob ustvarjanju glasbe, ritma, zvoka, petja, plesa.  Učenci z znanjem igranja na glasbila bodo lahko sodelovali pri ustvarjanju spremljave za izbrano predstavo, lahko pa bodo sodelovali tudi kot pevci ali igralci. Glasbeni projekt vključuje tako elemente ansambelske igre kot ustvarjalno povezovanje različnih vsebin, ki tvorijo enovito glasbeno – umetniško delo.

NAČIN PRIDOBIVANJA OCENE: Ocenjevali bomo aktivnost in napredek posameznika pri glasbenih dejavnostih, njegovo ustvarjalnost in aktivno raziskovanje glasbenega dela.

Mentorica: Katja Gruber, prof.

Na vrh.

Šolsko novinarstvo (ŠNO)

Število ur: 32

Kaj je ŠNO?

 • Je raziskovanje neumetnostnih publicističnih jezikovnih zvrsti.
 • Učenci in učenke v praktičnem delu z besedili dograjujejo svojo zmožnost sprejemanja in tvorjenja neumetnostnih besedil, posebej publicističnih.
 • Razvijamo kritično sprejemanje publicističnih/propagandnih besedil.

Komu je namenjeno?

 • Učencem od 7. do 9. razreda.

Cilji:

 •  razvijamo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega jezika;
 • se zavedamo, da je jezik temeljna prvina človekove osebne in narodne identitete;
 • se zavedamo različnih okoliščin za rabo knjižnega in neknjižnega jezika;
 • razvijamo sposobnost za vse štiri sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje);
 • kritično presojamo in vrednotimo izdelke medijev.

Kaj bomo delali pri ŠNO?

 • Pisali publicistična besedila o aktualnem dogajanju v šoli in okolju.
 • Prispevke bomo redno objavljali na šolski spletni strani in še kje.
 • Poiskali načine za obveščanje o aktualnem pri nas.
 • Raziskovali ljudsko slovstvo.
 • Intervjuvali naše znance.

 Dobrodošli!

Ksenija Fänrich Vuga, prof.

Na vrh.

Verstva in etika

PODROČJE: Družboslovno-humanistični sklop

TRAJANJE: 35 ur (1 šolsko leto)

RAZRED: Izberejo ga lahko učenci 7., 8., 9. razreda

CILJI:

 • pridobivanje objektivnega znanja in splošne razgledanosti,
 • soočanje z vprašanjem smisla, s spoznavanjem različnih religioznih in nereligioznih pojmovanj sveta in življenja,
 • spoznavanje in odkrivanje moralnih vrednot,
 • vloga verstev pri oblikovanju različnih civilizacij,
 • usposabljanje za kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami (nestrpnost, …).

7. RAZRED – Religija in verstva I

 • obravnava SVET v njegovi raznolikosti, v katerem živimo (verstva sveta – svetovi verstev),
 • krščanstvo, judovstvo, islam, budizem.

OBVEZNO-IZBIRNE TEME (vzori in vzorniki; enkratnost in različnost; azijska verstva (daoizem, jin-jang, konfucianizem, hinduizem, …); tradicionalne religije (verstva starih Slovanov, ameriški Indijanci/afriška verstva, …), nova religiozna gibanja (New Age, sekte, …); reševanje nasprotij; človek in narava (verstva kot možen zaveznik ekoloških gibanja).

8. RAZRED – Religija in verstva II

 • obravnava temo LJUDJEIN VERSTVA,
 • religijsko kulturo, religije, življenjska vodila religij, svoboda, vest, odgovornost.

OBVEZNO-IZBIRNE TEME ( družina v različnih verstvih; prijateljstvo, ljubezen in spolnost; delo in/kot poklic (poklic, talent, poklicanost, poslanstvo); magija, okultizem, religija (odnos mednjimi,razlike med magijskim in znanstvenim mišljenjem, astrologija,…); egocentričnost in solidarnost v stiskah; sanje, želje, cilji in razočaranja (odkrivanje različnih življenjskih dimenzij, ki presegajo življenje vsakdana).

9. RAZRED – Religija in verstva III

 • obravnava temo OSEBA in njeno odgovorno dejavnost v svetu,
 • osredotočen na obravnavanje krščanstva, krščanstvo in zahodna civilizacija, religije in vprašanje smisla življenja.

OBVEZNO- IZBIRNE TEME (rast krščanstva in njegove delitve;razsvetljenstvo; krščanska inspiracija v delovanju pomembnih osebnosti slovenske zgodovine), IZBIRNE/DODATNE TEME (verska(ne)strpnost i n verske vojne; znanost in vera; ateizem in humanizem).

Na vrh.

»Mislim, da so razlike med religijami koristne.
Dejstvo je, da se človeška bitja med seboj razlikujejo, in zato menim,
da ena religija, en sistem, kratko malo ne bi mogel zadovoljiti vseh
teh človeških razlik.«

(DALAJ LAMA)

Kaj je film?

Predmet Kaj je film? je namenjen učencem 7. razreda.

Film je eno najbolj razširjenih področij umetnosti in je  za mlade pomemben, ker odpira svet in nove dimenzije. Predmet bo sestavljen iz treh delov:

 1. OGLEDI FILMOV, s celovito izkušnjo ogleda filma – od ogleda do razprave in interpretacije
 2. FILMSKA USTVARJALNOST- spoznavanje temeljne vrste in oblike filma, zvrsti filmskih žanrov, najvidnejša dela, avtorske pravice in seznanjanje v postopkih ter tehnikah animiranih filmov
 3. USTVARJANJE: ANIMIRANI FILM – stvaritev kratkega animiranega filma ob spoznavanju vlog režiserja in animatorja

Pridi in odkrivaj svet filmske umetnosti.

Na vrh.

Nemščina

kot neobvezni izbirni predmet od 4. do 9. razreda

2 uri / teden (70 ur)

ZAKAJ IZBRATI NEMŠČINO?

 • ker bom znal-a še en tuji jezik, kar je dandanes zelo pomembno, saj omogoča lažjo zaposlitev,
 • ker bom imel-a ustrezno predznanje in bom v srednji šoli lahko nadaljeval-a z učenjem nemščine kot nadaljevalnega drugega tujega jezika,
 • ker veliko nemških besed že uporabljaš, pa to sploh ne veš: cajt, fuzbal, bormašina, šraufenciger, šuhi…

Pri neobveznem izbirnem predmetu Nemščina se bodo učenci usposobili za osnovno komuniciranje v nemščini, lažje navezovanje stikov in ravnanje v določenih situacijah ter pridobili vedenje o nemških deželah, njihovih prebivalcih in kulturi. Spoznali bodo osnove nemškega jezika in pri tem razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: bralno, slušno, govorno in pisno.

Pouk se prilagaja predznanju učencev- začetnikom in tistim, ki so se nemščino že učili.

Kako bo potekal pouk?

Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način: naučili se bomo pozdraviti, opisati sebe in svojo družino, svojo hišo, opisovali bomo živali, govorili o šoli, televiziji in spoznavali dežele nemškega govornega področja. Pouk bo potekal tudi skozi igro vlog, pesmi, igre…

Na vrh.

Šport

Neobvezni izbirni predmet

Zakaj izbrati neobvezni izbirni predmet ŠPORT:

 • Otroci te starosti pogosto nimajo zagotovljenega dovolj gibanja in športne igre.
 • Večina otrok se rada giblje in se preko športu igra.
 • Pri tem predmetu bo veliko vsebin, ki jih pri rednih urah športa ni.
 • Učenci bodo napredovali na področju osnovne motorike in športnih znanj.

Vsebine:

 • Atletika
 • Gimnastika
 • Igre z žogo (osnove rokometa, nogometa, košarke in odbojke)
 • Igre z loparji (tenis, namizni tenis, badminton)
 • Drugo (rolanje, plezanje po plezalni steni, pohodništvo, hokej, kolesarjenje…)

 Primož Jelšnik, prof.

Na vrh.

Računalništvo

Neobvezni izbirni predmet

Predmet lahko izbirajo učenci in učenke v 4., 5. in 6. razredu.

Učenke in učenci pri predmetu:

 • spoznajo osnove računalništva in delovanja računalnika
 • spoznajo storitve interneta (splet, e-pošta, oblak)
 • pridobivajo znanja iskanja informacij na spletu
 • se seznanijo z bontonom in nevarnostmi na spletu
 • spoznavajo osnove programiranja in razvijajo sposobnost algoritmičnega mišljenja
 • rešujejo probleme v okolju Code.org
 • izdelujejo animacije, igrice in interaktivne zgodbe v okolju Scratch in Code.org

Učiteljica: Jožica H. Stenšak

Na vrh.

Umetnost – gledališče

Neobvezni izbirni predmet

Kompetenca ustvarjalnosti in inovativnosti je ena izmed najpomembnejših veščin za življenje v 21. stoletju, ki jo najintenzivneje razvijamo prek umetnosti.

Umetniška področja, s katerimi se bomo ukvarjali:

 • gledališka dejavnost (drama, lutke),
 • glasbena dejavnost,
 • ples,
 • šolske produkcije, dogodki.

Učenci ustvarjajo, poustvarjajo in izvajajo kulturno–umetniška dela na področju gledališke umetnosti in se na ta način sproščajo prek umetnosti. Hkrati razvijajo aktiven odnos do kulture in umetnosti ter prek javne uprizoritve krepijo pozitivno samopodobo.

Predmet je enoleten (lahko ga izvajamo v 4., 5. ali 6. razredu osnovne šole) in je projektno zasnovan, pri čemer učitelj v sodelovanju z učenci vsako leto na novo izbere tematiko in vsebine za uresničevanje ciljev predmeta. Med letom se širši javnosti predstavimo z gledališko igro. Pouk izvajamo v obsegu 1 ure na teden.

Mentorica: Petra Lončar, prof.

Na vrh.

Dostopnost